Suy tư tâm linh hàng ngày

Trong những thời điểm khó khăn và cố gắng này, các linh mục của Tổng giáo phận Galveston-Houston sẽ cung cấp các video phản ánh tâm linh để giúp chúng ta đứng vững trong đức tin và hy vọng.


 Watch the Daily Spiritual Reflection Videos in English

 Mira los videos de reflexión espiritual en español


 

Ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

Ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

Ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

Ngày 26 tháng 4 năm 2020

 

Ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

Ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

Ngày 19 tháng 4 năm 2020

 

Ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

Ngày 12 tháng 4 năm 2020

 

Ngày 11 tháng 4 năm 2020

 

Ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

Ngày 9 tháng 4 năm 2020

 

Ngày 8 tháng 4 năm 2020

 

Ngày 7 tháng 4 năm 2020

 

Ngày 6 tháng 4 năm 2020

 

Ngày 5 tháng 4 năm 2020

 

Ngày 4 tháng 4 năm 2020

 

Ngày 3 tháng 4 năm 2020

 

Ngày 2 tháng 4 năm 2020

 

Ngày 1 tháng 4 năm 2020

 

Ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

Ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

Ngày 29 tháng 3 năm 2020

 

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

Ngày 22 tháng 3 năm 2020