Catechetical Conference

Radiant with Joy

Conference Overview

The PROCLAIM Conference is a joint effort between the Office of Evangelization and Catechesis (OEC) and the Office of Adolescent Catechesis and Evangelization (OACE). Together these offices hope to bring fresh voices in the fields of Evangelization and Catechesis to aid parishes in their ministry efforts. 

The PROCLAIM Conference is held every other year in the fall.  All Clergy, men and women religious, catechists and catechetical leaders are invited to attend.

 

2018 Conference Information

Theme:

 • Radiant with Joy
 • Drawn from Pope Francis' Encyclical: The Joy of the Gospel.

Dates: October 19-20, 2018

 • Thursday, October 18 - Clergy Only Day - Click Here for More Information 
 • Friday, October 19 is programmed with PCL's in mind but open to all participants.
 • Saturday, October 20 is programmed with Catechist in mind and will have a PCL track.
 • Registration includes both days of the conference and Friday night entertainment.

Registration:

 • $35 - Early Bird (Jun 1, 2018 - July 31, 2018)
 • $45 - Regular (August 1, 2018 - October 12, 2018)
 • Register Here

Location:

 • Prince of Peace Catholic Church
  19222 Tomball Pkwy.
  Houston, TX 77070

Friday Night Entertainment:

Promotional Materials


Conferencia Catequética

Radiante con Gozo

Resumen de la conferencia

La Conferencia  PROCLAMA es un esfuerzo conjunto entre la Oficina de Evangelización y Catequesis (OEC) y la Oficina de Catequesis y Evangelización de Adolescentes (OACE). Juntas, estas oficinas esperan traer nuevas voces en los campos de Evangelización y Catequesis para ayudar a las parroquias en sus esfuerzos ministeriales.

La Conferencia de PROCLAIM se celebra cada dos años en el otoño. Todos los clérigos, religiosos y religiosas, catequistas y líderes catequéticos están invitados a asistir.

 

2018 Información de la Conferencia

Tema:

 

 • Radiante con Alegría
 • Extraído de la Encíclica del Papa Francisco: La Alegría del Evangelio.

Fechas: del 19 al 20 de octubre de 2018

 • El viernes 19 de octubre está programado para líderes catequéticos, pero está abierto a todos los participantes.
 • El sábado 20 de octubre está programado para catequistas y tendrá una pista PCL.
 • La inscripción incluye los dos días de la conferencia y el entretenimiento del viernes por la noche.

Registro:

 • $ 35 - Early Bird (1 de junio de 2018 - 31 de julio de 2018)
 • $ 45 - Regular (1 de agosto de 2018 - 12 de octubre de 2018)
 • Registrarse

Ubicación:

 

 • Iglesia Católica Príncipe de Paz
  19222 Tomball Pkwy.
  Houston, TX 77070

Entretenimiento del Viernes por la noche Entretenimiento:

 • Inglés - Late Night Catechism
 • Español - Concierto presentando: Alfareros y Séptimo

Materiales de Promoción

 

 


Đại Hội Giáo Lý

Rạng Rỡ với Niềm Vui

 

Tổng Quan của Đại Hội

Đại Hội CÔNG BỐ là một nỗ lực chung của hai Văn Phòng: Phúc Âm hóa & dạy Giáo Lý (OEC) và dạy Giáo Lý & Phúc Âm hóa cho Trẻ Vị Thành Niên (OACE).  Với hy vọng là đem nhiều điều mới mẻ vào lãnh vực Phúc Âm hóa và dạy Giáo Lý, nhằm trợ giúp các Giáo Xứ trong những mục vụ liên quan đến việc giảng dạy Giáo Lý.

Đại Hội CÔNG BỐ được tổ chức hai năm một lần.  Xin trân trọng kính mời Quý Linh Mục, Phó Tế, nam nữ Tu Sĩ, giáo lý viên, và những vị có trách nhiệm về các chương trình Giáo Lý trong các Giáo Xứ đến tham dự.

 

 

Chi Tiết của Đại Hội 2018

Đề Tài:

 

 • Rạng Rỡ với Niềm Vui
 • Trích từ Tông Huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô:  Niềm Vui Tin Mừng

Ngày Đại Hội: 19 – 20 tháng 10, năm 2018

 • Thứ 6, ngày 19 tháng 10 là chương trình dành cho các Trưởng Ban Giáo Lý và các vị Đứng Đầu Các Khối; tuy nhiên, bất cứ ai cũng có thể tham dự.
 • Thứ 7, ngày 20 tháng 10 chương trình dành cho các Giáo Lý Viên, và cũng có một chương trình dành cho các Trưởng Ban Giáo Lý và các vị Đứng Đầu Các Khối.
 • Ghi danh bao gồm chương trình của hai ngày Đại Hội và chương trình Giải Trí tối Thứ 6.

Ghi Danh:

 • $35 – Ghi danh sớm (từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7, năm 2018)
 • $45 – Ghi danh đúng hạn (từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 12 tháng 10, năm 2018)
 • http://archgh.cvent.com/Proclaim2018

Location:

 • Tại Nhà Thờ Prince of Peace
  19222 Tomball Pkwy.
  Houston, TX  77070

Chương trình Giải Trí tối Thứ 6:

 • Tiếng Anh – Hài Kịch: Giáo Lý Ban Đêm (Download Flyer)
 • Tiếng Tây Ban Nha – Buổi Hòa Nhạc với: Alfareros and Séptimo

Tài Liệu Quảng Cáo: