ĐƠN XIN “GIÁO HỘI CÔNG BỐ VÔ HIỆU HÓA HÔN NHÂN”

Đơn Xin Giáo Hội Công Bố Vô Hiệu Hóa Hôn Nhân" gồm 3 phần sau đây:

 • Văn Thư Gửi Quý Vị Thỉnh Nguyện (trang i-iii)
 • Những Vấn Nạn Thông Thường: Vô Hiệu Hóa Hôn Nhân (trang I-XII)
 • Thỉnh Nguyện Chính Thức Xin Giáo Hội Công Bố Vô Hiệu Hôn Nhân và Kiến Nghị

Thỉnh nguyện phải được thực hiện như sau:

 • Xin đánh máy hoặc viết tay dùng trên một (1) mặt giấy trắng 8½ by 11 inch
 • Thỉnh nguyện không đầy đủ hoặc thiếu sót sẽ không được tiếp nhận.
 • Xin điền đơn hoặc in đơn bằng mực màu đen
 • Xin có đầy đủ chữ ký, ký tắt của người đứng đơn và chữ ký của Người Bảo Trợ
 • Phải có dấu chấm (seal) của Giáo Xứ

Xin đính kèm các văn kiện liệt kê dưới đây cùng với đơn thỉnh nguyện:

 • Bản sao có thị thực của giấy hôn thú. Thị thực và chữ ký án ly dị của quan toà
 • Chứng Thư Rửa Tội, Chứng Thư Tuyên Xưng Đức Tin, và Chứng Thư Hôn Phối nếu có
 • Quyết định cuối cùng Tiêu hôn cho mỗi và mọi hôn nhân trước đây
 • Các tài liệu khác được cung cấp theo sự yêu cầu của Người Bảo Trợ.

Xin in và sao chụp lại đơn thỉnh nguyện sau khi hoàn tất cùng với các văn kiện được gửi đến Văn Phòng Tòa Án. Các đơn gửi qua điện thư sẽ không được chấp thuận.

Xin ấn vào đây để tiếp tục

Hãy liên lạc với Văn Phòng Tòa Án Tổng Giáo Phận qua điện thư tribunal@archgh.org hoặc điện thoại (713) 807-9286 để được hướng dẫn thêm chi tiết.GIÁO XỨ:

Xin lưu ý đơn thỉnh nguyện Chính Thức Xin Giáo Hội Công Bố Vô Hiệu Hôn Nhân được sửa đổi theo Tự Sắc, Mitis Iudex Dominus Ieus. Tất cả các đơn thỉnh nguyện trước đây sẽ không được chấp thuận. Xin dùng đơn chính thức phát hành vào Tháng 8 năm 2018. 

Hãy liên lạc với Văn Phòng Tòa Án Tổng Giáo Phận qua điện thư tribunal@archgh.org hoặc điện thoại (713) 807-9286 để được hướng dẫn thêm chi tiết.