Dơn xin "Công Bố Hôn Nhân Bất Thành Vì Thiếu Thể Thức Dòi Buộc Theo Giáo Luật"

Tờ đơn này được dùng trong trường hợp một người Công Giáo bước vào đời sống hôn nhân mà không có đầy đủ thể thức theo Giáo Luật đòi buộc (Giáo Luật 1108: Cử hành nghi lễ hôn phối rước sự hiện diện của Linh mục hay Phó tế và hai nhân chứng) và sau đó cuộc hôn nhân này đã kết thúc bằng việc ly dị. 

Có thể in tờ đơn này bằng 1 trong 3 cách sau đây:

  • 4 tờ giấy khổ 8.5 x 11 (xin chỉ in một mặt).
  • 2 tờ giấy khổ 8.5 x 11 (xin in cả hai mặt).
  • 1 tờ giấy khổ 11 x 17 (xin in cả hai mặt) giống như tờ khai lý lịch hôn phối.

Xin ấn vào đây để tiếp tục