Những Mẫu Đơn Xin Vô Hiệu Hoá Hôn Nhân

Có nhiều mẫu đơn khác nhau trong việc xin Giáo Hội Công Bố Vô Hiệu Hóa Hôn Nhân. Vì thế, để điền đúng mẫu đơn đã được ấn định, TRƯỚC HẾT Quý Vị phải tham khảo với "Người Bảo Trợ" tại một Giáo Xứ Công Giáo. 

Người Bảo Trợ là một linh mục, phó tế hay giáo dân được chỉ định để giúp chọn đúng mẫu đơn dành cho trường hợp của Quý Vị, cũng như hướng dẫn trong việc điền đơn. 

Các mẫu đơn của Văn Phòng Tòa Án hay sự giúp đỡ của Người Bảo Trợ đều miễn phí. 

Nếu không có Người Bảo Trợ, đơn xin của Quý Vị sẽ không được tiếp nhận.

Xin ấn vào đây để tiếp tục

Đơn xin "Giáo Hội Công Bố Vô Hiệu Hóa Hôn Nhân" (Formal Case) 

Đơn xin "Công Bố Hôn Nhân Bất Thành Vì Thiếu Thể Thức Đòi Buộc Theo Giáo Luật" (Lack of Canonical Form) 

Đơn xin "Công Bố Hôn Nhân Bất Thành Vì Bị Ràng Buộc Bởi Hôn Nhân cũ" (Prior Bond)

Đơn xin "Đặc Ân về Đức Tin" (Privilege of the Faith)