Những Mẫu Dơn Xin Chứng Thư Của Giáo Hội

Để có thể xin Chứng Thư của Giáo Hội tại một giáo xứ Công Giáo, Quý Vị cần phải có địa chỉ của giáo xứ đó. Nhiều giáo xứ Công Giáo đã có tên trong Website sau đây:

http://www.rc.net/dioceses.html. Nếu không thấy tên giáo xứ Quý Vị muốn tìm, xin tham khảo với Người Bảo Trợ của Quý Vị.

  • Mẫu Đơn Xin Chứng Thư Rửa Tội:
  • Mẫu Đơn Xin Chứng Thư Tuyên Xưng Đức Tin:
  • Mẫu Đơn Xin Chứng Thư Hôn Phối: