Cách Thức Dể Có Văn Kiện Dân Sự

Giáo luật 1544 (Luật của Giáo Hội) đòi hỏi những văn kiện chính thức phải được đệ trình trong tiến trình xin vô hiệu hôn nhân.

Văn kiện dân sự được thị thực là bản sao chính thức từ tòa án hay cơ quan nào đó của chính quyền với con dấu thị thực.

Văn phòng Toàn Án sẽ chấp nhận bản sao văn kiện dân sự được thị thực

Xin Mẫu Đơn Kết Hôn và Giấy Hôn Thú 

Mẫu đơn xin kết hôn và xin giấy hôn thú thông thường có thể được cấp phát tại Văn phòng Xử Lý Quận và tại những văn phòng của tiểu bang nơi đặc trách cấp phát giấy hôn thú. Một án lệnh ly dị thông thường cũng có thể được cấp phát tại Văn phòng Xử Lý Hạt và tại những văn phòng của tiểu bang nơi đặc trách cấp phát giấy ly dị. Một số quận, hạt sẽ giúp quý vị có được các văn kiện miễn phí nhưng cũng có nơi đòi hỏi chi phí.

Trên website: Vital Records Information - Hoa Kỳ www.vitalrec.com, quý vị có thể dùng tên của tiểu bang hay quận, hạt để tìm được địa chỉ và điện thoại của văn phòng quận, hạt, những nơi đó sẽ giúp quý vị có được giấy khai tử, hôn thú và ly dị. Tuy nhiên, thay vì phải tốn chi phí nhiều cho việc dùng những phương cách được đề nghị để tìm những dữ kiện cần thiết trên website này, quý vị hãy trực tiếp liên lạc với văn phòng quận, hạt và yêu cầu được cấp phát các văn kiện thì sẽ tiết kiệm được nhiều hơn.

Nếu việc kết hôn và ly dị xảy ra ở Texas, quý vị cần phải biết chi tiết như ngày và tên của quận hạt nơi mà những sự việc kể trên đã xảy ra, để quý vị có thể tìm được những văn kiện dân sự cần thiết trong website: http://www.dshs.state.tx.us/vs/default.shtm (Bộ Y Tế và Văn Phòng Thống Kê Dân Số của bang Texas), hoặc quý vị hãy liên lạc với Văn Phòng Tòa Án để được giúp đỡ. 

Địa chỉ và số điện thoại Văn Phòng Xử Lý của Quận, Hạt trong bang Texas có thể tìm thấy trên website: http://www.dshs.state.tx.us/vs/field/district.shtm.

Xin Bản Sao Án Lệnh Ly Dị

Để hoàn chỉnh mỗi đơn thỉnh nguyện vô hiệu hôn nhân, quý vị bị đòi buộc phải nộp một bản sao án lệnh ly dị đầy đủ có thị thực và hoàn chỉnh; bản sao này phải có chữ ký của quan tòa, và bên cạnh chữ ký là ngày quan tòa đã ký là án lệnh ly dị đó. Án lệnh ly dị sẽ không hoàn chỉnh khi chưa có chữ ký của quan tòa. Vì thế, án lệnh ly dị mà quý vị đệ trình cho Văn Phòng Tòa Án phải có chữ ký của quan tòa cũng như ngày án lệnh được ký. Ngày ký án lệnh ly dị cũng phải được liệt kê ở PHẦN 11, trang 8 của Đơn Xin Chính Thức Vô Hiệu Hóa Hôn Nhân. Xin KHÔNG liệt kê ngày mà quý vị có thể thấy ở trang đầu tiên của đơn xin ly dị, vì ngày mà đơn ly dị được thụ lý có thể khác biệt với ngày mà quan tòa đã ký tên vào án lệnh. Hãy cẩn trọng vì rất có thể quận, hạt hay văn phòng của tiểu bang cấp phát cho quý vị một án lệnh ly dị hoàn chỉnh, nhưng ngày quan tòa ký lại khác với ngày trong tờ đơn mà quý vị đã nộp đơn xin ly dị. Nếu như thế và có thể, xin đệ trình cả hai văn kiện.

GHI CHÚ: Nếu quý vị ly dị và tái hôn với cùng một người nhiều lần, xin cũng hãy đệ trình tất cả các giấy hôn thú và các án lệnh ly dị (được ký và ghi ngày ký của quan tòa).