Tòa Án Tổng Giáo Phận, theo định nghĩa của Giáo Luật, là một hình thức mở rộng tác vụ tư pháp của Đức Tổng Giám Mục cai quản Tổng Giáo Phận Galveston-Houston, và như vậy, Tòa Án này đặc biệt quan tâm đến sự kiếm tìm công lý. Đặt trên nền tảng và vâng theo quyền Giáo Huấn của Giáo Hội, Tòa Án Tổng Giáo Phận phục vụ như một phương tiện để cho biết những trách nhiệm cũng như để bảo vệ quyền lợi được công bố chính thức và đã được ban hành thành những khoản luật trong Giáo Luật.


Ngoài việc duyệt định những đơn thỉnh nguyện xin vô hiệu hóa hôn nhân, cũng như đơn xin Đặc Ân về Đức Tin, Tòa Án Tổng Giáo Phận còn đảm trách những phần vụ sau:

  • Là nguồn tham khảo cho Đức Tổng Giám Mục trong những vấn đề liên quan đến Giáo Luật.
  • Phục vụ như một văn phòng tư vấn cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong các lãnh vực liên quan đến các quy định Giáo Luật.
  • Giúp đỡ các cơ quan, đoàn thể của Tổng Giáo Phận cập nhật hóa những thông tin về quy định hoặc những chương trình liên quan đến hôn nhân.

Tài Liệu Vô Hiệu Hóa Hôn Nhân

Những Mẫu Đơn Xin Vô Hiệu Hóa Hôn Nhân

Những Mẫu Đơn Xin Chứng Thư Của Giáo Hội

Cách Thức Để Có Văn Kiện Dân Sự

Cách Thức Tìm Kiếm Địa Chỉ Người Phối Ngẫu Cũ

 

 

Nhân Sự Tòa Án Tổng Giáo Phận

Chánh Thẩm:
Linh Mục  R. Lucien Millette, J.C.L.

Chưởng Lý:
Linh Mục Trung V. Nguyễn,  J.C.L.

Giám Đốc Điều Hành:
Anne Bryant, J.C.L.

Thẩm Phán:
Linh Mục Lawrence W. Jozwiak, J.C.L. 
Linh Mục Trung V. Nguyễn, J.C.L.
Linh Mục Thụ Ngọc Nguyễn, J.C.L.
Linh Mục Stanly Francis, S.A.C., J.C.L.
Ông Ryan Fitzgerald, J.C.L.

Vị Bảo Hệ:
Ông Jose Garcia, J.C.L.
Linh Mục Alberto A. Maullon, Jr., J.C.L.

Lục Sự:
Donna Grupa
Jennifer Bình Nguyễn
Karina Herrera-Inzunza
Cheva Cervantes
Jeanette Granados
Liliana Guevara

 

Địa chỉ gửi thư:

Metropolitan Tribunal
P.O. Box 907
Houston, TX 77001-0907

713-807-9286
713-807-9296 - Fax
Email