Vietnamese Catholics

Vietnamese Catholics: 36,000


Vicar for Vietnamese Catholics:

Rev. Thu Ngoc Nguyen, J.C.L.
Co-Cathedral of Sacred Heart
713-659-1561, ext. 135

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ, J.C.L.
Đại Diện Đức Tổng Giám Mục
Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN
713-659-1561, ext. 135

 

Galveston-Houston Vietnamese Catholic Community Website:

http://www.cgvnhouston.org/

 

Vietnamese Parishes and Communities

     
Christ the Incarnate Word

Pastor: Msgr. Philippe Thuong Xuan Le
Deacon: Joseph Bach Si Nguyen
Deacon: John Baptist Dinh Van Nguyen
Deacon: Joseph Cuong Nguyen

Daily Mass: 7:00 A.M.
First Friday: 7:00 P.M.
Saturday: 6:00 P.M.
Sunday: 7:30, 9:00, 11:00 A.M., 
5:00 P.M., 7:00 P.M.
GX. ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Đức Ông Philippê Lê Xuân Thượng
Pt. Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
Pt. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Định
Pt. Guise Nguyễn Cuong

TB: 6:00 pm
CN: 7:30; 9:00; 11:00; 5:00; 7:00
     
Our Lady of Lavang 

Pastor: Rev. Vuong Duc Nguyen, O.P.
Associate: Rev. An Thien Tran, O.P.
Deacon Michael Khanh Kim Nguyen

Daily Mass: 8:30 A.M., 6:00 P.M. 
Saturday: 8:30 A.M., 6:00 P.M.
Sunday: 7:30, 9:00, 10:45 A.M.,
                 6:00 P.M.

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG 

Lm. GB Nguyễn Đức Vượng, OP
Lm. Thomas Trần Thiên Ân, OP
Pt. Micae Nguyễn Kim Khánh

TB: 6:00 pm
CN: 7:30; 9:00; 10:45; 6:00
     
Our Lady of Lourdes

Pastor: Rev. Vincent Thao Ngoc Dinh, O.P.
Assoc.: Rev. Joseph Maria Do Cao Nhan, O.P.
Deacon: Joseph Do Nguyen Chuong

Daily Mass: 9:00 A.M., 6:30 P.M.
Saturday: 6:00 P.M.
Sunday: 7:00, 9:00, 11:00 A.M., 
                 1:15 P.M., 6:00 P.M.
GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

Lm. Vincent Đinh Ngọc Thảo, OP
Lm. Giuse Maria Do Cao Nhan, OP
Pt. Giuse Đỗ Nguyên Chương

TB: 6:00 pm
CN: 7:00; 9:00; 11:00; 1:15; 6:00
     
Vietnamese Martyrs Church

Pastor: Rev. Joseph Thanh Vu
Deacon: Joseph Pham Nguyen
Deacon: Jospeh Ro Van Le

Daily Mass: 6:30 A.M., 6:30 P.M.
Saturday: 5:30 A.M., 6:00 P.M.
Sunday: 7:30, 9:00, 11:00 A.M.,
                 6:00 P.M

GX. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Lm. Giuse Vũ Thành
Pt. Giuse Nguyễn Phẩm
Pt. Giuse Lê Văn Rõ

TB: 6:00 pm
CN: 7:00; 9:00; 11:00; 6:00
     
The Sacred Heart Community

Rev. Thu Ngoc Nguyen

First Friday: 7:30 P.M.
Saturday: 7:00 P.M.
Sunday: 1:00 P.M.

CỘNG ĐOÀN THÁNH TÂM

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ

TB: 7:00 pm
CN: 1:00
     
The Holy Rosary Community

Rev. Anthony Hung Ngoc Tran O. P.

Sunday: 3:15 & 6:30 P.M
CỘNG ĐOÀN HOLY ROSARY

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP

CN: 3:15; 6:30
     
The Community of St. Christopher

Rev. Joseph Thu Le

Sunday: 4:30 P.M.
CỘNG ĐOÀN ST. CHRISTOPHER

Lm. Giuse Lê Thu

CN: 4:30
     
The Community of St. Justin Martyr

Rev. Tien Bui
Deacon: Joseph Nhat Van Tran

Sunday: 12:00 P.M.

CĐ. ST. JUSTIN TỬ ĐẠO

Lm. Francis Nguyễn Hải Minh, ICM
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Pt. Giuse Trần Văn Nhật

CN: 12:00
     
The Fatima Community

Rev. Tien Minh Dinh, O.P.

First Friday 7:00 P.M. 
Sunday: 9:00 A.M.
CỘNG ĐOÀN FATIMA

Lm. Đinh Minh Tiên, OP

CN: 9:00