NGUYEN: New catechetical year signals starts season of blessings

September 25, 2018

Having lived in Texas for many years, we might all know what to expect when it comes to August and September.

Certainly, hurricane season, no doubt. Besides, we also systematically recognize that it is a season of blessings; the season of sowing the seeds of faith.

Around this time of the year every parish, big and small, is starting a new season by planting a spiritual field of seeds which, with great care, will yield a rich harvest of faith in the hearts of the faithful, especially the young. This is the season of blessings. What a prospect to witness many laborers in God’s vineyard tirelessly tilling the ground, preparing the seeds and faithfully nurturing the parishioners’ spiritual growth throughout the year!

As a new catechetical year began on Sept. 16, with the theme Enlisting Witnesses for Jesus Christ, we want to enlist those who are living out their baptismal call, with zeal and love, as witnesses for Jesus Christ’s mission.

Christ’s mission determines all activities and movements in the Church. It is only in Christ and through Christ’s merits that we find true value in every work we do. Precisely, it is for Christ’s mission that we are called to work vigorously; it’s not the Church’s.

Joe Paprocki, in his book “Called by Name,” reminds us, “It is important for us to remember that the Church, per se, does not have a mission. God has a mission and that mission has a Church.” What an intriguing statement! It is also encouraging and good to know that the mission in which the Church has been exhaustedly carrying out for centuries comes from Christ. We are honored to be sharers in Christ’s messianic mission — for the salvation of souls.

By the virtue of our Baptism, clergy, religious and laity alike are bearers of Christ’s three-fold noble mission — priest, prophet and king — for the salvation of souls. No exceptions!

According to St. Teresa of Avila, “Christ has no body now but yours. No hands, no feet on earth but yours. Yours are the eyes through which He looks with compassion on this world. Yours are the feet with which He walks to do good. Yours are the hands through which He blesses all the world.” We are as little Christs walking on earth, to bring the Good News of God’s love and salvation to all.

The Good News which Jesus Christ Himself proclaimed more than 2,000 years ago was not just for the people of His time, but for all and of all time, for “everyone deserves to know the whole Truth” (St. John Paul II in the Catechesis in Our Time, par. 58) so that they will be saved. When I reflect on our culture today, the mission mandate of Jesus Christ — spreading the Good News of Jesus Christ to all nations (cf. Mt. 28:19) — has become more urgent and challenging than ever.

To trust in God, no matter how difficult it might seem, we must sow the seeds of faith, for that is the only way to guard our faith. We must gear our every mission effort towards the salvation of souls, whether it is convenient or inconvenient (cf. 2 Tim. 4:2).

Therefore, rejoice always in the season of blessings, for we know that we are on a mission from God, not from man; He definitely will grant us the actual grace to fulfill our call. Continually, the mission of Christ has been carried out in various ways and means due to our different states of life. When we strive to carry out our baptismal call in one accord with God and with one another, “we can do something beautiful for God” (St. Mother Teresa of Calcutta). 

Sister Maria Goretti, OP, is an associate director with the Archdiocesan Office of Evangelization and Catechesis.

Mùa Phúc Lành

Sống trong tiểu bang Texas nhiều năm, chúng ta có thể đoán được chuyện gì sẽ đến với chúng ta vào tháng 8 và tháng 9 hằng năm.  Chắc chắn ai ai cũng nghĩ ngay đến bão.  Không thể hồ nghi.  Bên cạnh đó, chúng ta cũng nhận ra ngay rằng đây mùa phúc lành, mùa gieo hạt giống đức tin.

 Cứ vào khoảng thời gian này mỗi năm, mọi Giáo Xứ, lớn nhỏ, đều bắt đầu một mùa trồng cấy cánh đồng thiêng liêng, với sự chăm sóc chu đáo để mang lại một mùa gặt đức tin phì nhiêu trong lòng các tín hữu, đặc biệt là trong lòng các em trong chương trình Giáo Lý.  Đây là mùa phúc lành.  Thật là một viễn cảnh chứng nhân đẹp khi nhìn thấy biến bao thợ trong vườn nho của Chúa, làm việc cách không biết mệt mỏi; họ xới đất cho tơi, chuẩn bị những hạt giống kỹ lưỡng, và kiên trì chăm bón quanh năm suốt tháng để sinh hoa trái thiêng liêng trong lòng các tín hữu trong Giáo Xứ!  Niên học giáo lý mới đã được bắt đầu vào ngày 16 tháng 9, với chủ đề Nêu Lên Những Tấm Gương Chứng Nhân cho Đức Giêsu Kitô.  Vì thế, chúng tôi muốn nêu lên tấm gương chứng nhân của tất cả những ai đang nỗ lực sống ơn gọi của Bí Tích Rửa Tội của họ, với đầy nhiệt huyết và yêu thương, như là những chứng nhân đích thực của Đức Giêsu Kitô.

Quả thật, sứ mệnh của Đức Kitô quyết định mọi sinh hoạt và hoạt động trong Giáo Hội.  Chỉ trong Chúa Kitô và qua công trạng của Chúa Kitô chúng ta mới tìm thấy chân giá trị của mọi việc chúng ta làm.  Nói cách chính xác hơn, chỉ vì sứ mệnh của Đức Kit ô mà chúng ta được mời gọi vào làm việc vườn nho của Chúa cách mạnh mẽ; chứ không phải vì đó là công việc của Giáo Hội.  Ông Joe Paprocki trong cuốn sách mang tựa đề Được Gọi Đích Danh nhắc chúng ta rằng, “Điều quan trọng chúng ta cần nhớ đó là Giáo Hội không có một sứ mệnh.  Chúa mới có một sứ mệnh và sứ mệnh đó có Giáo Hội.”  Một phát biểu thật thú vị, làm cho chúng ta suy nghĩ!  Cũng thật là khích lệ khi biết rằng sứ mệnh mà Giáo Hội đã dày công vất vả rao giảng cách không mệt mỏi suốt bao nhiêu thế kỷ nay, đến từ Chúa chứ không phải đến từ con người.  Chúng ta thật hãnh diện được chia sẻ với sứ mệnh cứu độ của Chúa – cứu các linh hồn.

Khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, mỗi người chúng ta, từ giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, ai ai cũng được chia sẻ và ủy thác ba sứ mạng cao cả của Đức Kitô: tư tế, tiên tri, và vương giả - để cứu các linh hồn.  Không ai được miễn trừ khỏi sứ mệnh cao cả này!  Như Thánh Têrêsa thành Avila nói, “Đức Kitô không có thân xác, nhưng Ngài bạn có.  Ngài không có tay, chân trên trái đất này, nhưng Ngài có bạn.  Ánh mắt của bạn chính là ánh mắt của Ngài, để Ngài nhìn thế giới này với tấm lòng trắc ẩn.  Đôi chân của bạn chính là đôi chân của Ngài, để Ngài bước đi và làm những công việc tốt lành.  Đôi tay của bạn chính là đôi tay của Ngài, để Ngài chúc phúc lành cho thế giới này.”  Chúng ta như những Đức Kitô nhỏ bé rảo quanh trên mặt đất này, để mang Tin Mừng của Tình Yêu Chúa và Ơn Cứu Độ của Ngài đến mọi người.

Tin Mừng mà chính Đức Giêsu Kitô đã loan báo cách đây hơn hai ngàn năm không phải chỉ cho lớp người của thời đó, nhưng cho tất cả mọi người, mọi thời, vì “mọi người đáng được quyền biết toàn bộ Sự Thật/Chân Lý” để họ được cứu độ (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong tài liệu Giáo Lý trong Thời Đại Chúng Ta, đoạn 58).  Khi tôi ngẫm suy về nền văn hóa của chúng ta hôm nay, sứ mệnh mà Đức Kitô ủy thác là rao giảng Tin Mừng của Ngài cho mọi nước (xem Matthêu. 28:19), trở nên hết sức khẩn cấp và đầy thách đố hơn bao giờ hết.

Cho dù sứ mệnh xem như rất khó thực hiện, nhưng tin tưởng vào Chúa, chúng ta vẫn phải reo rắc những hạt giống đức tin, vì đó là cách thức duy nhất để bảo vệ đức tin của chúng ta.  Chúng ta phải hướng mọi nỗ lực truyền giảng của chúng ta đến ơn cứu độ các linh hồn, ngay cả lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, như Thánh Phaolô viết (xem 2 Timothy 4:2).

Vì thế, chúng ta hãy luôn hân hoan trong mùa phúc lành này, vì chúng ta biết là  chúng ta đang làm việc của Chúa, không phải của con người; chắc chắn Chúa sẽ ban Ơn Hiện Sủng để chúng ta chu toàn ơn gọi mà Chúa đã mời gọi chúng ta.  Một cách liên tục, sứ mệnh của Đức Kitô vẫn đang được thực hiện dưới nhiều hình thức và nhiều phương tiện khác nhau, vì mỗi người được Chúa mời gọi sống một ơn gọi khác nhau.  Khi mỗi chúng ta nỗ lực thi hành sứ mệnh của Bí Tích Rửa Tội mà chúng ta đã lãnh nhận, với cùng một lòng trí với Chúa và với nhau, “chúng ta có thể làm một điều gì đó tốt đẹp cho Thiên Chúa” (Mẹ Têrêsa Calcutta).