NGUYEN: In October —and always— the Rosary is a hope for all times

October 13, 2020

In the month of October, nothing is more noble and pleasing to God than to awake in us the love for our Blessed Mother through praying the Rosary.

The Rosary has often been misconstrued by many as focusing on Mary; and that when we pray the Rosary, we are worshiping Mary, which we should not do because worship belongs to God alone.

As a matter of fact, when we pray the Rosary and meditate on the mysteries of the Rosary, we are imitating Christ’s obedience to His Father’s will, according to the example of the Blessed Mother.

As Abbot Louis de Blois, O.S.B., a Flemish monk and mystical writer better known as Blosius, said, “The Rosary, with meditation on the life and passion of Christ, is certainly most pleasing to our Lord and His blessed Mother and is a very successful means of obtaining all graces; we can say it for ourselves as well as for those who have been recommended to our prayers and for the whole Church. Let us turn, then, to the holy Rosary in all our needs, and we shall infallibly obtain the graces we ask for from God to attain our salvation.”

It’s no wonder then why St. John Paul II announced to the whole world on Oct. 16, 1978, just days after his election as pope, that the Rosary is his favorite devotional prayer.
The devotion to the Rosary is noteworthy.

Let us embrace the Rosary as the precious treasure it has been for our Church for eight centuries and fervently pray it every day.

Pray with hope that we will obtain the graces for peace in the world, peace in every family and peace in every human’s heart, as well as for an end to the pandemic and for the emotional and spiritual healing for all. Our world needs millions of Catholics praying the Rosary now!

Sister Maria Goretti Nguyen, OP, is an associate director with the Office of Evangelization and Catechesis.

Trong tháng mười – và bất cứ khi nào - Kinh Mân Côi luôn là niềm hy vọng của mọi thời

Chúng ta đang sống trong tháng mười là tháng Mân Côi, không gì cao quý và đẹp lòng Chúa hơn là làm thức tỉnh trong mỗi chúng ta lòng yêu mến Mẹ Maria qua việc lần chuỗi Kinh Mân Côi.

Nhiều người thường hiểu sai về Kinh Mân Côi là Kinh này chú trọng vào Mẹ Maria; và khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi, chúng ta tôn thờ Đức Mẹ thay vì Chúa, việc này là không được vì tôn thờ chỉ dành cho Chúa mà thôi.

Nhưng thật ra, khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi và suy niệm các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, chúng ta noi gương vâng phục của Chúa Kitô với Thánh Ý Chúa Cha, theo gương Đức Mẹ Maria.

Blosius là một viện phụ, nhà huyền bí và nhà viết sách thuộc dòng Biển Đức nói rằng, “Kinh Mân Côi, đi đôi với việc suy niệm về cuộc đời và sự khổ nạn của Chúa Kitô, thì chắc chắn là đẹp lòng Chúa và Mẹ của Ngài nhất, và đó là một phương tiện rất thành công để đón nhận mọi ân sủng từ Chúa; chúng ta có thể đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho chính mình cũng như cho những người xin chúng ta cầu nguyện cho họ, và cho toàn thể Giáo Hội nữa. Trong mọi nhu cầu, chúng ta hãy trở về với Kinh Mân Côi và chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa ban cho những ơn mà chúng ta xin để đạt được ơn cứu rỗi của chúng ta.”

Không ngạc nhiên gì khi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, chỉ sau vài ngày ngài được chọn làm Giáo Hoàng, đã công bố cho cả thế giới vào ngày 16 tháng 10 năm 1978 rằng Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện ngài yêu thích nhất.

Quả thật, việc sùng kính Kinh Mân Côi đáng được chú ý.

Chúng ta hãy bám lấy Kinh Mân Côi như một kho báu quý giá của Giáo Hội trong tám thế kỷ qua, và cầu nguyện Kinh Mân Côi cách sốt sắng mỗi ngày.

Cầu nguyện với niềm hy vọng Chúa sẽ ban sự hòa bình trong thế giới, sự bình an trong mỗi gia đình và trong mỗi tâm hồn, cũng như cho nạn dịch được mau chấm dứt và ơn chữa lành tâm lý và tâm linh cho tất cả mọi người. Thế giới chúng ta cần hàng triệu người Công Giáo cầu nguyện Kinh Mân Côi lúc này!