For a Synodal Church

October 12, 2021

Sisters and Brothers,

Several weeks ago it was announced that Pope Francis has invited every diocese in the world to participate in the 16th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops, which will be held in October of 2023. The diocesan phase of this Synod process is integral to the structure of the 2023 assembly of the Synod of Bishops.

The organizing theme of this Synod is For a Synodal Church: Communion, Participation and Mission. As the Synod’s preparatory document states, “Pope Francis invites the entire Church to reflect on a theme that is decisive for its life and mission: ‘It is precisely this path of synodality which God expects of the Church of the third millennium.’” I would like to inform you of how the Church in Galveston-Houston is participating in this Synod process.

Our Archdiocesan Pastoral Council will be engaged to help lead the diocesan phase of the Synod process. I have gathered a group of Chancery staff to coordinate the local consultations required by the Synod. These consultations will include the participation of the laity and the clergy.

These local consultations will be synthesized into a report which will be shared with the US Conference of Catholic Bishops and the bishops assembled in Synod in October of 2023.

The Holy Father has directed each diocesan bishop to inaugurate the Synod process in a liturgical celebration. I will mark the beginning of the local Synod process with the celebration of a Mass on Wednesday, Oct. 20, 7 p.m. at the Co-Cathedral of the Sacred Heart. All are welcome to this archdiocesan Opening Mass of the Synod; the Mass will also be livestreamed at www.archgh.org/live.

More information and additional updates regarding the synod preparational process will be provided through a resource page for the faithful of Galveston-Houston: www.archgh.org/synod.


Hermanas y hermanos,

Hace varias semanas, se anunció que el Papa Francisco invitó a todas las diócesis del mundo a participar en la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebrará en octubre de 2023. La fase diocesana de este proceso del Sínodo es parte integral de la estructura de la asamblea de 2023 del Sínodo de los Obispos.

El lema organizador de este Sínodo es Por una Iglesia Sinodal: Comunión, Participación y Misión. Como dice el documento preparatorio del Sínodo, “el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a reflexionar sobre un tema decisivo para su vida y misión: 'Es precisamente este camino de sinodalidad lo que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio'”. Yo quisiera informarles de cómo la Iglesia en Galveston-Houston está participando en este proceso del Sínodo.

Nuestro Consejo Pastoral Arquidiocesano se comprometerá a ayudar a dirigir la fase diocesana del proceso del Sínodo. He reunido a un grupo de personal de la Cancillería para coordinar las consultas locales requeridas por el Sínodo. Estas consultas contarán con la participación de laicos y clérigos.

Estas consultas locales se sintetizarán en un informe que se compartirá con la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. Y los obispos reunidos en el Sínodo de octubre de 2023.

El Santo Padre ha ordenado a cada obispo diocesano que inaugure el proceso del Sínodo en una celebración litúrgica. Marcaré el comienzo del proceso del Sínodo local con la celebración de una Misa el miércoles 20 de octubre a las 7 p.m. en la Concatedral del Sagrado Corazón. Todos son bienvenidos a esta Misa Arquidiocesana de Apertura del Sínodo; la Misa también se transmitirá en vivo en www.archgh.org/live.

Se proporcionará más información y actualizaciones sobre el proceso de preparación del sínodo a través de una página de recursos para los fieles de Galveston-Houston: www.archgh.org/synod.


Thưa quý ông bà và anh chị em,

Một vài tuần lễ trước đây, như đã thông báo, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi các giáo phận hoàn vũ tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục thứ XVI, vào tháng 10 năm 2023. Giai đoạn chuẩn bị tại các giáo phận rất cần thiết cho cấu trúc của Thượng Hội Đồng Giám Mục vào năm 2023.

Chủ đề đồng nghị Thượng Hội Đồng của Giáo Hội là: Hiệp Thông, Tham Gia và Sứ Vụ. Văn kiện của thời gian chuẩn bị Thượng Hội Đồng xác định, “Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi toàn thể Giáo Hội tự vấn về một chủ đề quyết định cho đời sống và sứ mệnh của mình: ‘Con đường hiệp hành chính xác là con đường mà Thiên Chúa đợi chờ Giáo Hội trong thiên niên kỷ thứ ba.”’ Tôi muốn trình bày với anh chị em, Tổng Giáo Phận Galveston-Houston sẽ tham dự vào tiến trình Thượng Hội Đồng này như thế nào.

Hội Đồng Mục Vụ cấp Giáo Phận chúng ta sẽ tham dự bằng cách giúp hướng dẫn tiến trình Thượng Hội Đồng giai đoạn đầu tại giáo phận. Tôi đã phối hợp với một số nhân viên của Tòa Giám Mục để điều phối các cuộc tham khảo ý kiến tại địa phương theo yêu cầu của Thượng Hội Đồng. Những cuộc gặp gỡ, tham khảo ý kiến này bao gồm sự tham gia của giáo dân và giáo sĩ.

Các cuộc tham khảo và trao đổi tại Giáo Hội địa phương sẽ tổng hợp thành một bản báo cáo được chia sẻ với Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ và các Giám Mục tham dự Thượng Hội Đồng vào tháng 10 năm 2023.

Đức Thánh Cha đã chỉ thị cho mỗi Giám Mục Giáo Phận phải khai mạc tiến trình Thượng Hội Đồng trong một nghi thức phụng vụ. Tôi sẽ khởi sự tiến trình khởi đầu của Thượng Hội Đồng tại Tổng Giáo Phận bằng việc cử hành Thánh Lễ vào Thứ Tư ngày 20 tháng 10, lúc 7 giờ tối tại Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Tâm. Tất cả mọi người được mời tham dự Thánh lễ của Tổng Giáo Phận khai mạc Thượng Hội Đồng. Thánh lễ cũng được trực tiếp truyền hình qua mạng: www.archgh.org/live.

Sẽ có thêm thông tin và cập nhật liên quan đến quy trình chuẩn bị của Thượng Hội Đồng được cung ứng cho các giáo hữu Giáo Phận Galveston-Houston qua mạng: www.archgh.org/synod