Ghi Danh

Chi phí cho hai ngày Đại Hội là $40 nếu ghi danh trước và trong ngày 31 tháng 7. Nếu chỉ tham dự một ngày, cũng cùng giá tiền! Hệ thống ghi danh sắp được hoàn tất.

Ghi danh trực tuyến tại đây!

 

Chi Phí cho Đại Hội Công Bố 2022

Đại Hội Công Bố gồm 2 ngày cho tất cả các trưởng ban ngành, giáo lý viên, thiện nguyện viên, ban điều hành Giáo Xứ, và mọi người Công Giáo. Chi phí ghi danh trả cho 2 ngày Đại Hội, nhưng không buộc bạn phải tham dự 2 ngày. Nếu bạn chỉ tham dự được 1 ngày cũng tốt!

Chỉ có những bài thuyết trình chính sẽ được thực hiện qua dạng trực tuyến. Điều này cũng sẽ bao gồm cơ hội kết nối và thảo luận trực tuyến với các tham dự viên khác.

Chi phí cho Đại Hội Công Bố 2022

Chú Thích Chi Phí

Hạn Chót Ghi Danh

Tham dự viên trong Tổng Giáo Phận Galveston-Houston

Tham dự viên ngoài Tổng Giáo Phận Galveston-Houston

Trực tuyến

Ghi Danh Đúng Kỳ Hạn

Từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10, 2022

$50

$60

$25

Ghi Danh Sau

Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 11 tháng 1, 2022

$60

$70

$30

Bất kỳ sự hủy bỏ (cancelations) nào nhận được trước ngày 28 tháng 10 sẽ được hoàn lại 75% số tiền.
Bất kỳ sự hủy bỏ (cancelations) nào nhận được trước ngày 4 tháng 11 sẽ được hoàn lại 25% số tiền.
Không hoàn lại số tiền nếu như hủy bỏ (cancelations) vào ngày ngày 5 tháng 11 hoặc sau đó.

Ghi danh trực tuyến tại đây!

 

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc 713-741-8723 hoặc proclaim@archgh.org hoặc vào trang mạng: www.archgh.org/proclaim.