(Full Site)

Home / Ministries and Offices / Our Cultures / Vietnamese Catholics

Vietnamese CatholicsVietnamese Catholics: 
36,000


Vicar for Vietnamese Catholics:

Rev. Thu Ngoc Nguyen, J.C.L.
Co-Cathedral of Sacred Heart
713.659.1561 ext 135
Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ, J.C.L.
Đại Diện Đức Tổng Giám Mục
Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN
713.659.1561 ext 135

 

Galveston-Houston Vietnamese Catholic Community Website:

http://www.cgvnhouston.org/Vietnamese Parishes and Communities

   
Christ the Incarnate Word

Pastor: Msgr. Philippe Thuong Xuan Le
Deacon: Joseph Bach Si Nguyen
Deacon: John Baptist Dinh Van Nguyen
Deacon: Joseph Cuong Nguyen

Daily Mass: 7:00 A.M.
First Friday: 7:00 P.M.
Saturday: 6:00 P.M.
Sunday: 7:30, 9:00, 11:00 A.M., 
5:00 P.M., 7:00 P.M.
GX. ĐỨC KITÔ NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Đức Ông Philippê Lê Xuân Thượng
Pt. Giuse Nguyễn Sĩ Bạch
Pt. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Định
Pt. Guise Nguyễn Cuong

TB: 6:00 pm
CN: 7:30; 9:00; 11:00; 5:00; 7:00
   
Our Lady of Lavang 

Pastor: Rev. Vuong Duc Nguyen, O.P.
Associate: Rev. An Thien Tran, O.P.
Deacon Michael Khanh Kim Nguyen

Daily Mass: 8:30 A.M., 6:00 P.M. 
Saturday: 8:30 A.M., 6:00 P.M.
Sunday: 7:30, 9:00, 10:45 A.M.,
                 6:00 P.M.

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG 

Lm. GB Nguyễn Đức Vượng, OP
Lm. Thomas Trần Thiên Ân, OP
Pt. Micae Nguyễn Kim Khánh

TB: 6:00 pm
CN: 7:30; 9:00; 10:45; 6:00
   
Our Lady of Lourdes

Pastor: Rev. Vincent Thao Ngoc Dinh, O.P.
Assoc.: Rev. Joseph Maria Do Cao Nhan, O.P.
Deacon: Joseph Do Nguyen Chuong

Daily Mass: 9:00 A.M., 6:30 P.M.
Saturday: 6:00 P.M.
Sunday: 7:00, 9:00, 11:00 A.M., 
                 1:15 P.M., 6:00 P.M.
GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

Lm. Vincent Đinh Ngọc Thảo, OP
Lm. Giuse Maria Do Cao Nhan, OP
Pt. Giuse Đỗ Nguyên Chương

TB: 6:00 pm
CN: 7:00; 9:00; 11:00; 1:15; 6:00
   
Vietnamese Martyrs Church

Pastor: Rev. Joseph Thanh Vu
Deacon: Joseph Pham Nguyen
Deacon: Jospeh Ro Van Le

Daily Mass: 6:30 A.M., 6:30 P.M.
Saturday: 5:30 A.M., 6:00 P.M.
Sunday: 7:30, 9:00, 11:00 A.M.,
                 6:00 P.M

GX. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Lm. Giuse Vũ Thành
Pt. Giuse Nguyễn Phẩm
Pt. Giuse Lê Văn Rõ

TB: 6:00 pm
CN: 7:00; 9:00; 11:00; 6:00
   
The Sacred Heart Community

Rev. Thu Ngoc Nguyen

First Friday: 7:30 P.M.
Saturday: 7:00 P.M.
Sunday: 1:00 P.M.

CỘNG ĐOÀN THÁNH TÂM

Lm. Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ

TB: 7:00 pm
CN: 1:00
   
The Holy Rosary Community

Rev. Anthony Hung Ngoc Tran O. P.

Sunday: 3:15 & 6:30 P.M
CỘNG ĐOÀN HOLY ROSARY

Lm. Anthony Trần Ngọc Hùng, OP

CN: 3:15; 6:30
   
The Community of St. Christopher

Rev. Joseph Thu Le

Sunday: 4:30 P.M.
CỘNG ĐOÀN ST. CHRISTOPHER

Lm. Giuse Lê Thu

CN: 4:30
   
The Community of St. Justin Martyr

Rev. Tien Bui
Deacon: Joseph Nhat Van Tran

Sunday: 12:00 P.M.

CĐ. ST. JUSTIN TỬ ĐẠO

Lm. Francis Nguyễn Hải Minh, ICM
Lm. Giuse Bùi Phương Tiến
Pt. Giuse Trần Văn Nhật

CN: 12:00
   
The Fatima Community

Rev. Tien Minh Dinh, O.P.

First Friday 7:00 P.M. 
Sunday: 9:00 A.M.
CỘNG ĐOÀN FATIMA

Lm. Đinh Minh Tiên, OP

CN: 9:00